Prevod obchodného podielu

Pátek 6 ledna, 2023 |
Prevod obchodného podielu

Obchodný podiel v spoločnosti sa vypočíta na základe podielu spoločníka a základného imania. Výška obchodného podielu spoločníka v spoločnosti predstavuje práva a povinnosti jednotlivca, jeho možnosti podieľať sa na spoluorganizovaní spoločnosti, na jej chode a vedení. V prípade zvýšenia investície spoločníka sa nevytvorí jeho druhý obchodný podiel, ale už existujúci obchodný podiel sa navýši. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje istými špecifickými znakmi, ku ktorým patrí aj stanovený počet spoločníkov, základného imania. Ak sa spoločník rozhodne predať svoj obchodný podiel z jemu známych a pochopiteľných dôvodov, napríklad odchádza zo spoločnosti z dôvodu odchodu do dôchodku, alebo z dôvodu cestovania, v tom prípade je predaj uskutočniteľný.

obchodovanie a podnikanie

Obchodný podiel je možné predať inému spoločníkovi v danej spoločnosti ako aj tretej osobe, ktorá nie je spoločníkom tejto konkrétnej spoločnosti. Ak sa s vašou situáciou obrátite na nás, celý postup vám detailne vysvetlíme a pomôžeme vám s uskutočnením daného procesu. Postup je v súlade s legislatívou, ktorá platí v našej krajine. Príjem z predaja obchodného podielu podlieha dani z príjmov. Na našej internetovej stránke si môžete stiahnuť zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorú je potrebné, v prípade vykonania tohto aktu, dôkladne vypísať so všetkými požadovanými údajmi, aby bola platná.

prevod obchodného podielu

Uskutočnenie prevodu obchodného podielu sa zaznamenáva do obchodného registra spoločnosti, kde sú uvedené všetky zmeny, ktoré s danou spoločnosťou súvisia a vzťahujú sa na ňu. Predaj podielu v sro si vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ktoré zasadá a spoločníci vyjadrujú svojím podpisom súhlas s realizáciou prevodu obchodného podielu. Uskutočňuje sa tak za predpokladu, že spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina neustanovuje inak. Zmluva o prevode obchodného podielu označuje účastníkov prevodu, ktorí sú označení ako prevodca a nadobúdateľ. Okrem toho sú to informácie o obchodnom podiele a ostatné nevyhnutné podrobnosti.